Floor 1 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 1

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โซน 1 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, โซน 2 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม, โซน 3 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ เป็นต้น  Read more...

Floor 2 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 2

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 2 ประกอบด้วย โซน 7 - โซน 12 : เช่น โซนประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ, โซนพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และโซน 29 พระอรหันต์ เป็นต้น  Read more...

More info : แสดงรายละเอียดโซนพิเศษ

รายละเอียดโซนพิเศษ A, B, C, D, E, F เช่น โซน D เป็นโซนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ และพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น  Read more...

FLOOR 2 PLAN
หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล ภายในโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวมหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล ทั้งจากธรรมเทศนาและหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ เช่น สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ 19,…
ลานธรรมปฏิบัติ : ธรรมสภาสมาคม บริเวณโซน 11 นี้ได้แบ่งพื้นที่ให้เป็นลานธรรมปฏิบัติ สำหรับใช้เป็นสถานที่ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรม ตลอดถึงประกอบพิธีทางศาสนา โดยได้ประดิษฐานรูปปั้นพระพุทธเจ้าปางประสูติ…
รวบรวมประวัติ ปฏิปทา และคำสอนของพระอรหันต์ 29 องค์ พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ โดยการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โดยมีใจความโดยสรุป ดังนี้…
ธรรมที่เป็นหลักสำคัญ (จัดโดยสงเคราะห์ในอริยสัจ 4 ) เสาต้นที่ 1 ปริญไญยธรรม ธรรมที่เข้ากับกิจในอริยสัจจ์ข้อที่ 1 คือ…
ประวัติ ปฏิปทา และคำสอนของพระอรหันต์ 29 องค์ โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29…
ความเป็นมาของตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชไทย ในประเทศไทย สมเด็จพระสังฆราช คือประมุขแห่งคณะสงฆ์ ซึ่งตามกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลไทย สมเด็จพระสังฆราช…
พระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า โซนที่ 8 เป็นโซนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า โดยแบ่งไว้ดังนี้ 8.1 พระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า เช่น พระสารีบุตร (พระอัครสาวกเบื้องขวา)…
พุทธพจน์เกี่ยวกับนิพพาน สำหรับเนื้อหาในโซน 9 ในส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์เกี่ยวกับพระนิพพาน ได้คัดย่อเนื้อหามาจาก หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 2 Plan