Floor 1 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 1

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โซน 1 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, โซน 2 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม, โซน 3 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ เป็นต้น  Read more...

Floor 2 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 2

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 2 ประกอบด้วย โซน 7 - โซน 12 : เช่น โซนประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ, โซนพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และโซน 29 พระอรหันต์ เป็นต้น  Read more...

More info : แสดงรายละเอียดโซนพิเศษ

รายละเอียดโซนพิเศษ A, B, C, D, E, F เช่น โซน D เป็นโซนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ และพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น  Read more...

FLOOR 1 PLAN
46. ปางปราบเดียรถีย์ เดียรถีย์สำนักเดิมครับ หลังจากเหตุการณ์นางจิญจมาณวิกาผู้ถูกส่ง ไปทำลายชื่อเสียงพระพุทธองค์ แพ้ภัยตนเอง ถูกแผ่นดินสูบตาย อย่างอนาถผ่านไปนานพอสมควร จนคนเกือบลืมกันหมดแล้ว เหล่า…
47. ปางทรมานอุบาลีอุบาสก “ทรมาน” มาจาก ทมน = การข่ม, การฝึก “ทรมานอุบาลีอุบาสก” อุบาลี…
48. ปางทรงสุบินนิมิต ความฝันท่านว่าเกิดจากหลายสาเหตุ คือ ๑. กินมากธาตุกำเริบ ๒. บุพนิมิต คือ จิตรับรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดชึ้นกับตัวเราในอนาคต…
49. ปางประทานบาตรและจีวร พระมหากัสสปะเป็นพระที่เคร่งครัดมาตั้งแต่บวชใหม่ๆ (ความจริง แล้วเคร่งมาก่อนบวชอีก เมื่อพ่อแม่จับแต่งงาน ก็มิได้อยู่กับภรรยา ดังคู่อื่นเขา เป็นสามีภรรยาแต่ในนาม ทั้งสองตกลงใจออกบวช…
5. ปางผจญมาร หลังจากทรงเลิกทุกรกิริยา พระมหาสัตว์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ สาวใช้ของนายหญิงธิดาของนายบ้านอุรุเวลาเสนานิคมมาเห็นพระ- องค์ แล้วรีบกลับไปรายงานนายหญิงว่า เทพารักษ์ท่านนั่งรอนาย หญิงอยู่ นายหญิงที่ว่านี้…
50. ปางโปรดนางอัมพปาลี นางอัมพปาลีไม่รู้เป็นลูกใคร นายอุทยานบาล (ผู้เฝ้าสวน) พบเห็น นั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วง ในอุทยานแห่งหนึ่ง นำไปเลี้ยงไว้ โตมาก็มีความ…
51. ปางโปรดธิดาช่างหูก เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จเมืองอาฬวีครั้งแรก ทรงแสดงธรรมอัน ปฏิสังยุต (แปลว่า เกี่ยวกับ) ด้วยความตายว่า ชีวิตมนุษย์เรา ไม่…
52. ปางโปรดพราหมณ์เฒ่า พราหมณ์เฒ่านิรนาม แห่งเมืองสาวัตถี อดีตเป็นคหบดีมั่งมีทรัพย์ แปดร้อยล้านกหาปณะ มอบให้ลูกๆ ไปหมด เลยตกระกำลำบาก เพราะลูกๆ…
53. ปางชี้มาร ก่อนอื่นขอเล่าความเป็นมาก่อน เรื่องมีอยู่ ว่า พระโคธิกะ สาวกของพระพุทธองค์ บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำกาลสิลา ข้างเขา เวภารบรรพรตได้บรรลุมรรคผลระดับหนึ่ง…
54. ปางโปรดสุภมาณพ มาณพหนุ่มคนนี้เป็นบุตรเศรษฐี พ่อสุภ- มาณพเป็นคนขี้เหนียว ฝังทรัพย์ไว้ในดิน ไม่บอกให้ใครรู้จำนวนหนึ่ง เมื่อถึงแก่ กรรมลงไป สุภมาณพเป็นผู้สืบทอดมรดก…
55. ปางทรงพิจารณาชราธรรม ในช่วงท้ายพระชนมายุ พระพุทธองค์ทรงมีพระกำลังถดถอย แถม ทรงประชวรด้วยโรคปักขันทิกาพาธ(ถ่ายเป็นเลือด)ซึ่งเป็นโรค ประจำพระวรกาย ผมเข้าใจเอาว่า เป็นผลจากการทรงบำเพ็ญตบะ เคร่งครัดต่างๆ…
56. ปางปลงอายุสังขาร ตามความในพระไตรปิฏกและอรรถกถา พระพุทธเจ้าพรรษาสุดท้ายแล้ว ก็เสด็จนิวัติไปยังพระนคร สาวัตถีอีกครั้ง เพื่อรอรับพระสารีบุตร อัครสาวกไปทูลลานิพพาน จากนั้นก็เสด็จไปยังพระนครราชคฤห์ อีก…
57. ปางเสวยสูกรมัททวะ หลังจากทรงปลงอายูสังขารที่ปาวาลเจดีย์แล้ว พระพุทธองค์ก็ เสด็จไปตามลำดับ จุดหมายปลายทางคือเมืองกุสินารา ทรงรับ ภัตตาหารที่นางอัมพปาลีถวาย แล้วเสด็จต่อไปตามลำดับ เข้า…
58. ปางประทานมรดกธรรม ปางนื้เป็นเรื่องที่ทรงประทานมรดกธรรมหรือพระพุทธวจนะ ตอนเกือบท้ายสุด ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระพุทธองค์ ทรงประทานคำสอนอันเป็นประดุจมรดกธรรม ให้เหล่าสาวกสืบ ทอดต่อๆ กันไปไว้หลายเรื่องด้วยกัน…
59. ปางโปรดสุภัททะปัจฉิมสาวก สุภัททะ เป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลในเมืองกุสินารา ตั้งใจว่าถ้า มีเวลาจะเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาข้อข้องใจของตนที่มีมานาน ที่ยัง รีรออยู่ ก็เพราะคิดว่ายังมีเวลา แต่พอทราบว่าพระพุทธองค์จะ…
6. ปางตรัสรู้ พระพุทธรูปปางตรัสรู้ ถือว่าเป็นปางหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะ เป็นจุดเริ่มของพระพุทธศาสนา จากการตรัสรู้ของพระมหาสัตว์ ประ ชาชนชาวโลกทั้งหลายจึงได้รับพระธรรมคำสั่งสอนอันเป็นแนวทาง ดำเนินชีวิตที่ดีงามในกาลต่อมา…
Page 3 of 10

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan