Floor 1 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 1

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โซน 1 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, โซน 2 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม, โซน 3 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ เป็นต้น  Read more...

Floor 2 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 2

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 2 ประกอบด้วย โซน 7 - โซน 12 : เช่น โซนประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ, โซนพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และโซน 29 พระอรหันต์ เป็นต้น  Read more...

More info : แสดงรายละเอียดโซนพิเศษ

รายละเอียดโซนพิเศษ A, B, C, D, E, F เช่น โซน D เป็นโซนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ และพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น  Read more...

FLOOR 1 PLAN
1. ลุมพินีวัน : สถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน (อังกฤษ: Lumbini) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ ๑ ใน…
รูปปั้นพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทย จำนวน 18 องค์ แต่ละองค์ต่างเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพนับถือกันมายาวนาน โดยเฉพาะในด้านพุทธาคมและอิทธิปาฏิหาริย์ มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน 1.พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ “หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด”…
ประวัติโดยย่อและโอวาทธรรมขอบพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทย จำนวน 18 องค์ (กรุณาคลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านรายละเอียด) {japopup type="image" title="พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ - หลวงปู่ทวด…
บนเสา 3 ต้น ได้เรียบเรียบประวัติโดยย่อและโอวาทธรรมขอบพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทย จำนวน 18 องค์ (กรุณาคลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านรายละเอียด) {japopup type="image"…
พิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากวัดสุนันทวนาราม กาญจนบุรี และพระธาตุของพระอริยสงฆ์จากครอบครัวของคุณพ่อสวงค์ ทนุสินธุ์ ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ต้องขอขอบพระคุณทางวัดสุนันทวนาราม และครอบครัวคุณพ่อสวงค์ ทนุสินธุ์ เป็นอย่างมาก…
โลกียภูมิ หรือสังสารวัฏ 31 ภูมิ เป็นภูมิที่จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิด มีทั้งหมด 31 ภูมิ แบ่งออกเป็น :…
ทำไมพระพุทธเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากจึงเสียสละ ความสุขสบายออกบวชเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์? พระพุทธเจ้าต้องการเห็นทุกคนพ้นจากความทุกข์และมีความสุข ทั้งนี้เพราะทรงเห็น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา สูญเสียสิ่งที่ตนรัก…
ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหมและเพราะอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์ ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในตาน้อย ผู้มีธุลีในตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม…
Page 10 of 10

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan