Zone 1 : Buddha
26. ปางโปรดพุทธมารดา พุทธมารดาที่ถูกต้องเรียกว่าอตีตพุทธมารดา เพราะพระนางสิริมหา มายา ได้สวรรคตไปอุบัติเป็นเทพแล้ว เมื่อพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไป โปรดเหล่าเทพยดาบนดาวดึงส์ อันมีท้าวสักกะเทวราชเป็นประมุข นั้น…
27. ปางเทโวโรหนะ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาตลอดสาม เดือน บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้ว ทรงออก พรรษาแล้ว เสด็จลงยังมนุษย์โลก ณ เมือง…
28. ปางปาฏิหาริย์เปิดโลก พระพุทธรูปปางนี้ มักจะอธิบายรวมกันกับ ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ส่วนมากอยู่ใน พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวา-ซ้ายเหยียด ลงตามปกติ เหมือนปางทรงยืน…
29. ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ความจริง พระพุทธรูปปางนั้น ปางนี้ ท่าน กำหนดหมายถึงลักษณะของพระพุทธรูปใน อิริยาบถต่างๆ เช่น ปางลีลา…
3. ปางเสด็จมหาภิเนษกรมณ์ มหาภิเนษกรมณ์ เขียนเป็นบาลีว่า มหาภินิกฺขมน แปลอย่างชาวบ้าน ธรรมดาๆ ว่า ออกบวช ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเล่าว่า…
28. ปางชี้อสุภะ เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยบถยืน พระหัตถ์ ซ้ายห้อยลงมา พระหัตถ์ขวาทรงชี้พระ- ดรรชนีไปข้างหน้า ว่ากันว่าทรงชี้ไปที่ศพ อดีตสาวงามนางหนึ่ง “ดูเอาเถิด…
31. ปางประทานพร คำว่า “ประทานพร” คือให้พร พร ในความ หมายเดิมแปลว่า “เลือก” สิ่งที่เลือกแล้ว…
32. ปางปฐมบัญญัติ พระพุทธรูปปางปฐมบัญญัติ ไม่แพร่หลาย จึงไม่ค่อยมีใครเห็น เป็น ท่าสมาธิ ยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองตะแคงยื่นตรงออกไปข้างหน้า เป็น กิริยาบัญญัติพระวินัย…
33. ปางประทานอภัย พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในท่ายืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ ยื่นออกไปข้างหน้า แบฝ่าพระหัตถ์ ดุจดังท่าห้ามสมุทร อีกท่าหนึ่ง ประทับ…
28. ปางทรงเครื่อง พระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ส่วนมากได้อิทธิพลมาจากฝ่ายมหายาน ผม ไปประเทศที่นับถือมหายานมาหลายประเทศ อาทิ ทิเบต ภูฏาน มงโกเลีย จีน…
35. ปางห้ามแก่นจันทน์ พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดเหล่าเทพ อันมีท้าวสักกะเทวราชเป็นประมุข อดีตพุทธ มารดา…
36. ปางป่าเลไลยก์ เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถประทับ (แปลว่านั่ง) ห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายคว่ำวางบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาหงายวางบนพระ ชานุ ในท่าทรงรับ ทรงรับอะไร…
37. ปางสถาปนาภิกษุณีสงฆ์ สืบเนื่องมาแต่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและพระประ- ยูรญาติแห่งศากยวงศ์ นครกบิลพัสดุ์ เหล่าศากยกุมาร อาทิ เจ้าชาย อนุรุทธ เจ้าชายอานนท์…
38. ปางโปรดอาฬวกยักษ์ ป่าทึบแห่งหนึ่งใกล้เมืองอาฬวี มียักษ์กินคนอาศัยอยู่ วันหนึ่งพระเจ้า กรุงอาฬวี ไปล่าสัตว์พลัดหลงกับข้าราชบริพารเข้าป่าทึบไปพระองค์ เดียว ถูกยักษ์นามว่าอาฬวกะจับไว้ พระเจ้ากรุงอาฬวี…
Page 2 of 9

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha