ปางที่ 38 : ปางโปรดอาฬวกยักษ์

38. ปางโปรดอาฬวกยักษ์

ป่าทึบแห่งหนึ่งใกล้เมืองอาฬวี มียักษ์กินคนอาศัยอยู่ วันหนึ่งพระเจ้า กรุงอาฬวี ไปล่าสัตว์พลัดหลงกับข้าราชบริพารเข้าป่าทึบไปพระองค์ เดียว ถูกยักษ์นามว่าอาฬวกะจับไว้ พระเจ้ากรุงอาฬวี จึงขอร้องให้ ยักษ์ปล่อยไปเถอะ ถ้าปล่อยไป จะหาคนมาให้ยักษ์กินวันละคน ยักษ์ จึงปล่อยตัวไป พระเจ้ากรุงอาฬวีรักษาสัญญา ส่งนักโทษไปวันละคน จนกระทั่งหมดคุก ก็สั่งให้อำมาตย์ดักจับลูกเด็กเล็กแดงใครก็ได้ส่งไป ให้ยักษ์ 

พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยพระญาณ จึงเสด็จไป ยังที่อยู่ของอาฬวกยักษ์ ด้วยพุทธานุภาพ ยักษ์มีจิตใจอ่อนโยนลง แล้ว พอจะรับฟังเหตุผลได้ พระพุทธองค์จึงทรงค่อยๆ สอนทีละ นิดๆ ให้ยักษ์ สะกิดใจคิด ยักษ์พิจารณาตามพระพุทธดำรัส เห็นจริง ตามนั้นด้วย จึงยอมขอขมาพระพุทธองค์ที่ได้ล่วงเกิน แล้วเปล่ง วาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต

พระพุทธรูปปางนี้ คงไม่แพร่หลายนัก แต่เรื่องค่อนข้างแพร่หลาย เพราะเป็นตอนหนึ่งของพุทธชัยมงคล ๘ ประการของพระพุทธเจ้า  พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนั่งสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางที่ พระชานุ พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์เป็นท่า แสดงธรรม

Last modified on Thursday, 31 January 2019 05:25

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 38 : ปางโปรดอาฬวกยักษ์