ปางที่ 37 : ปางสถาปนาภิกษุณีสงฆ์

37. ปางสถาปนาภิกษุณีสงฆ์

สืบเนื่องมาแต่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและพระประ- ยูรญาติแห่งศากยวงศ์ นครกบิลพัสดุ์ เหล่าศากยกุมาร อาทิ เจ้าชาย อนุรุทธ เจ้าชายอานนท์ และเจ้าชายเทวทัต ได้ออกบวชเป็นสาวก ของพระพุทธองค์ พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระแม่น้าของพระ- พุทธองค์ มีพระประสงค์อยากบวชด้วยตั้งแต่บัดนั้น แต่ยังทรงห่วง พระราชสวามี คือพระเจ้าสุทโธทนะ ที่ทรงพระชราภาพแล้ว จึงยังรีรออยู่

ต่อมาเมื่อพระพุทธบิดาสวรรคต พระนางมหาปชาบดีโคตมี จึงเข้า ไปทูลขออุปสมบท แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาต พระนางไม่ละ ความพยายาม จึงพร้อมด้วยขัตติยานีแห่งศากยวงศ์จำนวนหนึ่ง ปลงผมนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ เข้าทูลอ้อนวอนขอบวชอีก พระพุทธ- องค์ไม่ทรงประทานอนุญาตเช่นเดิม ทำให้พระนางเสียใจมาก ท่าน พระอานนท์จึงรับอาสากราบทูลขอพระพุทธองค์ถึง ๓ ครั้ง

พระพุทธองค์ตรัสว่า “อานนท์ ถ้านางมหาปชาบดีโคตมี จะรับ ครุธรรม ๘ ประการ ไปปฏิบัติได้บริบูรณ์ ตถาคตก็อนุญาต” พระผู้มีพระภาคจึงได้ประทานอุปสมบทแก่ พระนางมหาปชาบดี- โคตมี และสตรีบริวารด้วยประการฉะนี้ เป็นอันว่าภิกษุณีสงฆ์ ได้ เกิดขึ้น

Last modified on Thursday, 31 January 2019 05:22

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 37 : ปางสถาปนาภิกษุณีสงฆ์