ปางที่ 36 : ปางป่าเลไลยก์

36. ปางป่าเลไลยก์

เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถประทับ (แปลว่านั่ง) ห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายคว่ำวางบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาหงายวางบนพระ ชานุ ในท่าทรงรับ ทรงรับอะไร ทรงรับรังผึ้ง ที่ลิงยื่นถวาย ข้างๆ มี ช้างเชือกหนึ่งหมอบชูงวงเฝ้าอยู่ด้วย ชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปปาง นี้ว่า “ปางป่าเลไลย” หรือ “ป่าเลไลยก์” มาจากคำ เดิมว่า ปาลิเลยยกะ อันเป็นชื่อของพญาช้าง ในพระไตรปิฎกไม่มีลิงอยู่ด้วย มีแต่พญาช้าง แต่ในอรรถกถาได้เพิ่มลิงเข้ามาอีกตัวหนึ่ง ไม่ทราบ ด้วยเหตุผลใด

เรื่องมีอยู่ว่า ในวัดแห่งหนึ่งในเมืองโกสัมพี ภิกษุสองพวกเกิดทะเลาะ วิวาทกันลุกลามไปถึงญาติโยมก็แตกออกเป็นสองฝ่าย พระพุทธองค์ ทรงทราบเรื่องจึงเสด็จไปห้ามปราม แต่ภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นก็ไม่ฟังคำ ห้ามปรามของพระพุทธองค์

พระพุทธองค์ทรงระอาพระทัย จึงเสด็จหลีกไปอยู่โดยลำพังในป่า แห่งหนึ่ง นามว่า ป่ารักขิตวัน พญาช้างเชือกหนึ่ง ละโขลงมาอยู่โดย ลำพัง เห็นพระบรมศาสดา เสด็จมาประทับอยู่พระองค์เดียว จึงเข้า ไปถวายบังคมถวายการอุปัฏฐากดูแลพระองค์อย่างดี ลิงตัวหนึ่ง เมื่อเห็นช้างอุปัฏฐากพระพุทธองค์ ...ตนเองอยากทำบ้าง.. เหลือบไป เห็นรังผึ้งเข้า จึงไปเอารังผึ้งนั้นไปถวายพระพุทธองค์

Last modified on Thursday, 31 January 2019 05:21

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 36 : ปางป่าเลไลยก์