ปางที่ 35 : ปางห้ามแก่นจันทน์

35. ปางห้ามแก่นจันทน์

พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดเหล่าเทพ อันมีท้าวสักกะเทวราชเป็นประมุข อดีตพุทธ มารดา ซึ่งสวรรคตไปเกิดเป็นสันดุสิตเทพ- บุตร ณ ชั้นดุสิต ก็ได้ลงมาฟังธรรมจากพระ องค์ด้วย พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมโปรด ตลอดเวลา ๓ เดือน

ขอเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากพระพุทธงค์เสด็จ ขึ้นไปสวรรค์ไม่นาน พระเจ้าปเสนทิโกศลทรง ว้าเหว่ เพราะมิได้พบพระพุทธเจ้าหลายวัน จึงรับสั่งให้ช่างฝีมือดีเอาแก่นจันทน์มาแกะเป็นรูปพระพุทธองค์ แกะให้ละม้ายคล้ายคลึงที่สุด เท่าที่จะทำได้ แล้วโปรดให้อัญเชิญพระไม้แก่นจันทน์ไปประดิษฐานยังพระราช- มณเทียร เพื่อกราบไหว้บูชา พอบรรเทาความอาลัยอาวรณ์ในองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บ้าง

ว่ากันอีกนั่นแหละ พระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นต้นคิดสร้างพระพุทธ- รูปขึ้นจนกระทั่งต่อมามีคนทำตามมากขึ้น ดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้ว พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากสวรรค์ พระเจ้าปเสนทิโกศล ทูลอัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จไปเสวยพระกระ- ยาหาร ณ พระราชมณเทียร ขณะพระพุทธองค์เสด็จเข้าไป ปรากฏ เหตุการณ์ประหลาด คือ พระไม้แก่นจันทน์ที่ประดิษฐานอยู่พระ แท่นที่ ก็ลุกจากที่ประทับจะลงมาถวายความเคารพพระสัมมาสัม- พุทธเจ้า ยังกับมีจิตวิญญาณ พระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นปราม ตรัสว่า “เอวัง นิสีทถ” แปลว่า ท่านจงประทับอยู่อย่างนั้นแหละ สิ้นกระแสพระพุทธดำรัส พระไม้แก่นจันทน์ก็ลีลาศขึ้นไปประทับยัง พระแท่นตามเดิม

Last modified on Thursday, 31 January 2019 05:20

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 35 : ปางห้ามแก่นจันทน์