ปางที่ 34 : ปางทรงเครื่อง

28. ปางทรงเครื่อง

พระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ส่วนมากได้อิทธิพลมาจากฝ่ายมหายาน ผม ไปประเทศที่นับถือมหายานมาหลายประเทศ อาทิ ทิเบต ภูฏาน มงโกเลีย จีน ได้เห็นพระพุทธรูปทรงเครื่องมามากมาย  ในสาย เถรวาทเราไม่ค่อยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง เห็นมีแต่ “ปาง ทรงเครื่อง” ปางนี้ปางเดียวที่เป็นที่รับรู้กันในหมู่ชาวพุทธรุ่นก่อนๆ เรียกกันว่า พระพุทธรูปปางโปรดพระยาชมพูบดี ต้นเหตุเกิดพระ- พุทธรูปปางนี้ ก็เล่าเป็นตำนาน ที่หาหลักฐนทางประวัติศาสตร์ไม่ได้

พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของพระยาชมพูบดีว่า จะ บรรลุมรรคผลได้ พระพุทธองค์ทรงเนรมิตพระเวฬุวันเป็นพระราช- วังอันโอ่อ่าตระการตามาก ทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระมหาจักร- พรรดิราชาธิราช ทรงเครื่องทรงครบครัน เสด็จประทับนั่ง ณ รัตน- บัลลังก์ .. พระยาชมพูบดีเสด็จมาถึง ทรงตะลึงแลความสง่าและ โอฬารของกษัตริย์ผู้ครองนครนี้และพระราชวังเป็นอย่างยิ่ง... หลัง จากพระยาชมพูบดียอมแพ้แล้ว พระพุทธองค์ทรงคลายอิทธา- ภิสังขารคืนร่างเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...พระพุทธองค์ทรงตรัส เทศนาสั่งสอนพระยาชมพูบดี จนเกิดความเลื่อมใส และขอบวชเป็น สาวกของพระองค์ในที่สุด

ตำนานพระพุทธรูปปางทรงเครื่อง ก็จบลงเพียงเท่านี้

Last modified on Thursday, 31 January 2019 05:19

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 34 : ปางทรงเครื่อง