ปางที่ 32 : ปางปฐมบัญญัติ

32. ปางปฐมบัญญัติ

พระพุทธรูปปางปฐมบัญญัติ ไม่แพร่หลาย จึงไม่ค่อยมีใครเห็น เป็น ท่าสมาธิ ยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองตะแคงยื่นตรงออกไปข้างหน้า เป็น กิริยาบัญญัติพระวินัย เพื่อรักษาพระศาสนาไว้ให้มั่นคง

การจะทรงบัญญัติพระวินัยนั้น พระพุทธองค์ทรงเห็นประโยชน์หรือ อานิสงส์ของการบัญญัติ ๑๐ ประการ คือ ๑. เพื่อความดีงามแห่ง สงฆ์ ๒. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ ๓. เพื่อกำราบทุมมังกุ (คนหน้า ด้าน) ๔. เพื่อความผาสุกของภิกษุผู้ทรงศีล ๕. เพื่อกำจัดอาสวะใน ปัจจุบัน ๖. เพื่อป้องกันอาสวะที่จะเกิดในอนาคต ๗. เพื่อให้เกิด ความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส ๘. เพื่อให้ผู้เลื่อมใสแล้ว เลื่อมใส ยิ่งขึ้น ๙. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑๐. เพื่ออนุเคราะห์ พระวินัย

“ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมกับมาตุคาม ภิกษุนั้นต้องปาราชิก ขาดจาก ความเป็นภิกษุทันที” นี้เป็นปฐมบัญญัติ

“ห้ามภิกษุเสพเมถุนธรรมกับมาตุคาม ในที่สุดแม้กระทั่งกับสัตว์ เดรัจฉานก็ไม่ได้” อนุบัญญัติ (บัญญัติเพิ่มเติม)

 

นี้คือความเป็นมาของพระพุทธรูปปางปฐมบัญญัติ

Last modified on Thursday, 31 January 2019 05:18

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 32 : ปางปฐมบัญญัติ