ปางที่ 31 : ปางประทานพร

31. ปางประทานพร

คำว่า “ประทานพร” คือให้พร พร ในความ หมายเดิมแปลว่า “เลือก” สิ่งที่เลือกแล้ว ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะฉะนั้น พรจึง มักใช้ในความหมายว่า ประเสริฐ ให้พรก็คือ ให้สิ่งที่ประเสริฐ แต่คำว่าประทานพร ที่ใช้ กับพระพุทธเจ้านั้น มักจะหมายถึงให้ตามที่ มีคนขอในพุทธกาลมีเรื่องสำคัญๆ ที่พระ- พุทธองค์ ทรงให้ตามที่มีคนขอใหญ่ๆ อยู่ ๓ ครั้ง คือ

๑. พระอานนท์ทูลขอ ก่อนจะรับตำแหน่งพุทธอุปัฏฐาก ประทานให้

๒. หมอชีวกโกมารภัจจ์ ทูลขอให้ทรงรับ ผ้าสำเร็จรูปแทนผ้าบังสุกุล ก็ประทานให้

๓. นางวิสาขาทูลขอ ๘ ข้อ ก็ประทานให้

ปางประทานพร  หมายเอาเฉพาะพรที่ประทานแก่นางวิสาขา นางวิสาขา อาราธนาพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปเสวยภัตตาหาร ที่บ้านของตน ได้ถวายขาทนียะและโภชนนียะ อันประณีตแด่ พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ เมื่อพระพุทธองค์เสวยเสร็จ นางวิสาขา ก็เข้าไปกราบทูล ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค หม่อมฉันขอประทาน พร ๘ ประการ พระเจ้าข้า”

พรที่ ๑ ขอให้หม่อมฉันได้ถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)

พรที่ ๒ ขอให้หม่อมฉันถวายอาคันตุกภัต (อาหารสำหรับพระต่างถิ่นที่จรมา)

พรที่ ๓ ขอให้หม่อมฉันถวายคมิกภัต (อาหารแก่พระที่จะเดินทาง)

พรที่ ๔ ขอให้หม่อมฉันถวายคิลานภัต (อาหารแก่ภิกษุไข้)

พรที่ ๕ ขอให้หม่อมฉันถวายคิลานุปัฏฐากภัต (อาหารแก่พระผู้พยาบาลภิกษุไข้)

พรที่ ๖ ขอให้หม่อมฉันได้ถวายคิลานเภสัช (ยารักษาโรคแก่ภิกษุไข้)

พรที่ ๗ ขอให้หม่อมฉันได้ถวายธุวยาคู (ข้าวยาคูประจำ)

Last modified on Thursday, 31 January 2019 05:16

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 31 : ปางประทานพร