ปางที่ 30 : ปางชี้อสุภะ

28. ปางชี้อสุภะ

เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยบถยืน พระหัตถ์ ซ้ายห้อยลงมา  พระหัตถ์ขวาทรงชี้พระ- ดรรชนีไปข้างหน้า ว่ากันว่าทรงชี้ไปที่ศพ อดีตสาวงามนางหนึ่ง “ดูเอาเถิด ภิกษุทั้ง หลาย จงดูมาตุคามที่เป็นที่รักที่ปรารถนา ของปวงชน นามว่าสิริมานี้ แต่ก่อนเมื่อสมัย เธอยังมีชีวิตอยู่ ชาวพระนครนี้ให้ทรัพย์พัน กหาปณะ เพียงเพื่ออภิรมย์กับเธอเพียงคืน เดียว บัดนี้แม้ให้เปล่าๆ ก็ไม่มีใครปรารถนา รูปร่างที่งามเห็นปานนี้ถึงความสิ้นและความเสื่อมไปแล้ว ภิกษุทั้งหลายพวก เธอจงดูร่างกายนี้ อันเป็นของ ปฏิกูลเน่าเหม็น ดูให้เห็นสัจจะความจริงแห่งสังขาร”

 พระองค์ได้ตรัสคาถา (โศลก) บรรยายธรรมสั้น ๆ ว่า “จงดูอัตภาพ ร่างกายที่ว่าสวยงามนี้เถิด เต็มไปด้วยแผล สร้างด้วยกระดูก มาก ด้วยโรค มากด้วยความครุ่นคิดปรารถนา หาความยั่งยืนถาวรมิได้ แม้แต่น้อยนิด”

 กิริยาอาการที่ทรงชี้พระดรรชนีไปยังศพของนางสิริมา เพื่อตรัสสอน ภิกษุหนุ่มนี้แลเรียกว่า ทรงชี้อสุภะ คือชี้ให้เห็นความไม่งามของร่าง กาย ชาวพุทธจึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งเหตุ- การณ์นี้ เรียกว่า “ปางชี้อสุภะ”

 ภิกษุหนุ่มได้ตื่นจากภวังค์ พิจารณาไปตามกระแสพระธรรมเทศนา ก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล

 

Last modified on Thursday, 31 January 2019 05:15

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 30 : ปางชี้อสุภะ