ปางที่ 29 : ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

29. ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

ความจริง พระพุทธรูปปางนั้น ปางนี้ ท่าน กำหนดหมายถึงลักษณะของพระพุทธรูปใน อิริยาบถต่างๆ เช่น ปางลีลา ปางตรัสรู้ แต่ที่ ผมเขียนมานี้ดูเหมือนจะหมายเพียง “ตอน” หรือ “เวลา” ปางประดิษฐานรอยพระพุทธ- บาทก็หมายถึงพระพุทธเจ้าตอนทรงประทับ รอยพระพุทธบาท หรือเมื่อครั้งประทับรอย พระพุทธบาท นั้นเอง

 การที่พระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้ปรากฏ จุด ประสงค์เบื้องแรก (ถ้าดูตามเรื่องนี้) เพื่อให้พราหมณ์และพราหมณี เห็นว่าพระองค์มิได้ไปไหนไกล หากอยู่แถวๆ นั้นเองเพื่อให้เขาตาม พบและได้ฟังธรรมจากพระองค์ พูดอีกนัยหนึ่งก็ว่า ทรงประทับรอย พระพุทธบาทไว้ เพื่อใช้เป็น “สื่อ” หรืออุปกรณ์สอนธรรมนั้นเอง และในที่สุดก็บรรลุผลตามที่ทรงประสงค์

 ต่อมา มีความนิยมสร้างรอยพระพุทธบาทขึ้นในที่ต่างๆ เพื่อเป็น “พุทธานุสสติ” สร้างขึ้นแล้ว ก็แต่งตำนานเล่าทำนองว่า เป็นพระ- บาทจริง พระพุทธเจ้าเสด็จไปประดิษฐานไว้จริงๆ ดังทราบกัน

 จะเป็นรอยพระพุทธบาทจริงหรือไม่ มิใช่ประเด็น ประเด็นก็คือ พระพุทธบาทไม่ว่า ที่ไหน นับว่าเป็นปูชนียวัตถุ สิ่งที่ควรเคารพ สักการะของพุทธศาสนิกชน ช่วยเตือนให้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ ทั้งนั้น

Last modified on Thursday, 31 January 2019 05:14

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 29 : ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท