ปางที่ 21 : ปางห้ามพยาธิ หรือห้ามพระญาติ

21. ปางห้ามพยาธิ หรือห้ามพระญาติ

มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในพะคัมภีร์ ๒ เหตุ- การณ์ ที่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับพระ- พุทธรูปปางหนึ่งอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่ เขียนไม่เหมือนกัน คือปางห้ามพยาธิ (อ่าน “ห้ามพะยาด”) กับปางห้ามพระญาติ (อ่าน “ห้ามพระยาด”)

(นัยที่ ๑) คราวเมืองไพศาลีต้องผจญภัยพิบัติ พระพุทธองค์ทรงรับให้พระอานนท์สวด รัตนสูตร  พระเถระเจ้ารับพระพุทธบัญชาอุ้มบาตรบรรจุน้ำมนต์จาริกรอบกำแพงเมืองไพศาลี พลางปะพรมน้ำ พุทธมนต์ไปด้วย ว่ากันว่าบรรดาภูตผีปีศาจทั้งหลาย พอร่างกายถูก หยาดน้ำพุทธมนต์ ก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อน วิ่งหนีกันจ้าละหวั่น พระพุทธรูปปางห้ามพยาธิ จึงสร้างขึ้นเพื่อจารึก เหตุการณ์ครั้งนี้

(นัยที่ ๒) ที่นี้มาว่าถึงนัยที่ ๒ ห้ามพระญาติ หมายถึงห้ามญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องหรือพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้ากำลังจะฆ่าฟันกัน พระพุทธองค์จึงเสด็จไปห้าม ..พระพุทธองค์ทรงทราบว่าญาติพี่น้อง กำลังจะประหัตประหารกันเพราะเรื่องน้ำ จึงเสด็จไปห้าม กษัตริย์ทั้ง สองวงศ์ เมื่อได้รับประทานพระโอวาทจากพระพุทธองค์ ก็ยินยอม สงบศึก ตกลงแบ่งน้ำกันคนละครึ่ง ยกทัพกลับเข้าเมือง

ว่ากันว่า พระพุทธรูปปาง “ห้ามพระญาติ” สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ เหตุการณ์ครั้งนี้ เขียน “ห้ามพระญาติ” อันหมายถึง พระประยูรญาติ ทั้งสองฝ่าย มิใช่พยาธิ (โรคร้าย) แต่อย่างใด

Last modified on Thursday, 31 January 2019 04:21

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 21 : ปางห้ามพยาธิ หรือห้ามพระญาติ