ปางที่ 19 : ปางโปรดอัครสาวก

19. ปางโปรดอัครสาวก

ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับท่ามกลางภิกษุสงฆ์จำนวนมากทอด พระเนตรเห็นทั้งสอง เดินมาแต่ไกล จึงทรงชี้พระดรรชนี ตรัสกับ ภิกษุสงฆ์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย สองคนนั้นจะเป็นคู่แห่งอัครสาวกของ เรา”

เมื่อทั้งสองท่านได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าแล้ว อุปติสส- มาณพได้นามเรียกขานกันในหมู่เพื่อนพรหมจรรย์ว่า สารีบุตร ส่วน โกลิตมาณพ ได้ชื่อว่า โมคคัลลานะ

บวชได้ ๗ วันพระโมคคัลลานะบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ตำบลกัลลวาล- มุตตคาม ถูกความง่วงครอบงำ ไม่สามารถขจัดให้หายไปได้ พระ- พุทธองค์เสด็จไปตรัสบอกวิธีแก้ง่วง ๘ ประการให้ท่านปฏิบัติ ท่าน โมคัลลานะปฏิบัติตามที่ทรงแนะนำสามารถขจัดความง่วงได้และได้ บรรลุพระอรหัต อีก ๗ วันต่อมา พระสารีบุตรกำลังถวายงานพัด พระพุทธองค์ ขณะประทับแสดงธรรมแก่ปริพพาชกเล็บยาว หลาน ชายท่าน ถวายงานพัดไป ส่งใจพิจารณาไปตามกระแสพระธรรม- เทศนาไปด้วย เมื่อทรงแสดงธรรมจบลง ก็ได้บรรลุพระอรหัต

จากนั้น พระพุทธองค์ก็ประกาศแต่งตั้ง พระสารีบุตรและพระโมค- คัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา และเบื้องซ้าย พระสารีบุตร เป็นอัครสาวกเบื้องขวา เลิศกว่าผู้อื่นในทางมีปัญญามาก พระโมค- คัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย เลิศกว่าผู้อื่นทางมีฤทธิ์มาก

Last modified on Thursday, 31 January 2019 04:18

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 19 : ปางโปรดอัครสาวก