โซน 1.2 พุทธจริยวัตร 60 ปาง

พุทธจริยวัตร 60 ปาง เป็นการอธิบายพุทธประวัติจากพุทธจริยวัตรที่สำคัญๆ ในช่วงพุทธกาล เป็นจำนวน 60 เหตุการณ์ ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้พุทธจริยวัตรของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ ในหนังสือมีภาพวาดลายเส้นประกอบ ทำให้เห็นภาพของเหตุการณ์ดังกล่าว

ทางพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนาต้องขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพงษ์  วรรณปก ในการอนุญาตให้ทางพิพิธภัณฑ์ฯ นำเนื้อหาของหนังสือพุทธจริยวัตร 60 ปาง มาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอในรูปแบบระเบียงภาพทั้งหมด 60 ภาพ ซึ่งประกอบด้วยภาพดังต่อไปนี้ :

 

 1. ปางประสูติ 
 2. ปางเสด็จมหาภิเนษกรมณ์ 
 3. ปางทุกรกิริยา
 4. ปางผจญมาร 
 5. ปางตรัสรู้ 
 6. ปางถวายเนตร 
 7. ปางจงกรมแก้ว
 8. ปางเรือนแก้ว 
 9. ปางห้ามมาร
 10. ปางนาคปรก
 11. ปางถวายสัตตุก้อนสัตตุผง
 12. ปางมหาพรหมอัญเชิญแสดงธรรม
 13. ปางโปรดอุปกาชีวก
 14. ปางแสดงปฐมเทศนา
 15. ปางโปรดปัญจวัคคีย์
 16. ปางโปรดยสะ
 17. ปางโปรดภาติกชฏิล
 18. ปางโปรดอัครสาวก
 19. ปางประทานโอวาทปาติโมกข์
 20. ปางห้ามพยาธิ หรือห้ามพระญาติ
 21. ปางโปรดพุทธบิดา
 22. ปางโปรดพระราหุล
 23. ปางโปรดพระนันทะ
 24. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
 25. ปางโปรดพุทธมารดา
 26. ปางเทโวโรหนะ
 27. ปางปาฏิหาริย์เปิดโลก
 28. ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
 29. ปางชี้อสุภะ
 30. ปางประทานพร
 31. ปางปฐมบัญญัติ
 32. ปางประทานอภัย
 33. ปางทรงเครื่อง
 34. ปางห้ามแก่นจันทน์
 35. ปางป่าเลไลยก์
 36. ปางสถาปนาภิกษุณีสงฆ์
 37. ปางโปรดอาฬวกยักษ์
 38. ปางโปรดนางปฏาจารา
 39. ปางโปรดองคุลิมาล
 40. ปางโปรดนางกีสาโคตมี
 41. ปางบังสุกุลเป็น
 42. ปางโปรดชาวนา
 43. ปางโปรดภิกษุหนุ่มผู้ตกหลุมรัก
 44. ปางปราบจิญจมาณวิกา
 45. ปางปราบเดียรถีย์
 46. ปางทรมานอุบาลีอุบาสก
 47. ปางทรงสุบินนิมิต
 48. ปางประทานบาตรและจีวร
 49. ปางโปรดนางอัมพปาลี
 50. ปางโปรดธิดาช่างหูก
 51. ปางโปรดพราหมณ์เฒ่า
 52. ปางชี้มาร
 53. ปางโปรดสุภมาณพ
 54. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
 55. ปางปลงอายุสังขาร
 56. ปางเสวยสูกรมัททวะ
 57. ปางประทานมรดกธรรม
 58. ปางโปรดสุภัททะปัจฉิมสาวก
 59. ปางปรินิพพาน
Last modified on Wednesday, 30 January 2019 17:38

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha โซน 1.2 พุทธจริยวัตร 60 ปาง