ปางที่ 1 : ปางอัญเชิญจุติ

 

1. ปางอัญเชิญจุติ 

เมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ครบ ถ้วนบริบูรณ์แล้วทั้ง ๓ ขั้น จึงจะพร้อมที่ จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บารมี ๓ ชั้นคือ (๑) บารมี (บารมีระดับ ธรรมดาๆ ไม่เข้มเท่าใดนัก) (๒) อุปบารมี (บารมีระดับเกือบจะอุกฤษฎ์) และ (๓) ปรมัตถบารมี (บารมีระดับอุกฤษฎ์)

เมื่อบารมีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พระโพธิ- สัตว์ก็ไปเกิดเป็นเทพบนสวรรค์ชั้นดุสิต มี นามคล้ายนามชองชั้นนี้ว่า สันดุสิตเทพ- บุตร เสวยสุขอันเป็นทิพย์ อยู่บนสวรรค์ รอวันเวลาจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สันดุสิตเทพบุตรพิจารณาดู “ปัญจมหาวิโลกนะ” (การตรวจตราดูอันยิ่งใหญ่ถึงเงื่อนไข ๕ ประการ) เมื่อเห็น ว่าเงื่อนไขทั้ง ๕ ประการพร้อมแล้ว สันดุสิตเทพบุตร ก็รับอัญเชิญ ท้าวมหาพรหมและเหล่าเทพยดาเพื่อมาอุบัติในมนุษย์โลก พระโพธิ- สัตว์จึงลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาพระอัคร- มเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองนครกบิลพัสดุ์ ณ วันเพ็ญ เดือน ๘ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี (โหรเขาคำนวณไว้อย่างนั้น)

พุทธประวัติปางนี้เรียกว่า ปางอัญเชิญพระบรมโพธิสัตว์จุติ นับเป็น ปางแรกสุดแล 

Last modified on Wednesday, 30 January 2019 03:31

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 1 : ปางอัญเชิญจุติ