ปางที่ 3 : ปางเสด็จมหาภิเนษกรมณ์

3. ปางเสด็จมหาภิเนษกรมณ์

มหาภิเนษกรมณ์ เขียนเป็นบาลีว่า มหาภินิกฺขมน แปลอย่างชาวบ้าน ธรรมดาๆ ว่า ออกบวช ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเล่าว่า พระมหาสัตว์ (เป็นคำเรียก เจ้าชายสิทธัตถะ คำเดียวกับ “พระโพธิสัตว์”) ทรงตัด พระเกศาให้สั้นด้วยพระขรรค์ เปลื้องเครื่องทรงของขัตติยราชกุมาร นุ่งห่มผ้าธรรมดา ตั้งพระทัยว่าจะออกแสวงหาโมกษธรรม (คือพระ- นิพพาน ที่สิ้นทุกข์) เท่านี้ก็ถือว่าได้ “บวช” แล้ว

พระเจ้าสุทโธทนะหลังจากได้ฟังคำพยากรณ์จากพราหมณ์ทั้ง ๘ ตอน เจ้าชายน้อยประสูติแล้ว ทรงกลัวว่าเจ้าชายจะเสด็จออกผนวช กลัว จะไม่มีใครสืบทอดราชบัลลังก์ จึงทรงพยายามทุกวิถีทาง ที่จะไม่ให้ เจ้าชายทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่ทำให้ทรงเบื่อหน่ายโลกีย์วิสัย แต่พอ พระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา (เจ้าชาย)เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วนำมาขบคิด พินิจพิจารณาจนรู้สภาวะอันเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย เข้าใจในเรื่อง ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีเกิด มีดับ ไม่มีอะไรแน่นอน จึงตั้งปณิธานว่า จะแสวงหาทางพ้นทุกข์ (และตัดสินใจเสด็จออกบวช)

 

Last modified on Wednesday, 30 January 2019 04:32

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 3 : ปางเสด็จมหาภิเนษกรมณ์