ปางที่ 43 : ปางโปรดชาวนา

43. ปางโปรดชาวนา

ชาวนานิรนามคนหนึ่งไปไถนาแต่เช้าตรู่ ขณะที่เขาไถนาอยู่ พระ- พุทธองค์เสด็จพุทธดำเนินผ่านมายังที่นาเขาติดตามด้วยพระอานนท์ พุทธอนุชา พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์เสียงดังพอให้เขาได้ยิน “อานนท์ เธอเห็นอสรพิษไหม” “เห็น พระเจ้าข้า อสรพิษตัวใหญ่ ด้วย” พระอานนท์กราบทูลตอบ

จากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จดำเนินผ่านไป ชาวนาได้ยินดังนั้น จึงถือ ไม้ไปท่อนหนึ่ง หวังจะตีงูให้ตาย เกรงว่าถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตราย แก่คนเดินผ่านไปมา แต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้ กลับมิใช่งู เขาเห็นถุงเงิน วางอยู่ถุงหนึ่ง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาจึงเอาถุงเงินนั้นไปซุก ไว้ใต้พุ่มไม้ข้างทาง แล้วกลับไปไถนาต่อ แกหารู้ไม่ว่า เมื่อคืนมีโจร เข้าไปขโมยทรัพย์ของชาวบ้าน ชาวบ้านติดตามรอยเท้าโจรมาถึงที่ นาของชาวนนาคนนี้ เห็นถุงเงินวางอยู่ใต้พุ่มไม้ คิดว่าชาวนาคนนี้ คือขโมยจึงกรูเข้าไปจับ ชาวนาผู้น่าสงสารได้แต่ท่องคำว่า “อานนท์ เธอเห็นอสรพิษไหม เห็นพระเจ้าข้า” อย่างนี้ซ้ำๆ ซากๆ จนคนเขา สงสัย จึงไปกราบทูลพระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชาทรงทราบเรื่อง จึงได้เข้าทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ชาวนาคนนั้น ได้อ้างคำพูดของตถาคต ตถาคตได้พูดอย่างนี้จริงๆ กับอานนท์” ว่าแล้วก็ทรงเล่าเรื่องให้ฟังแล้วตรัสว่า ชาวนาเธอมิได้ทำผิด ตถาคต เกรงว่าจะได้รับโทษเพราะความผิดที่ตนมิได้ก่อขึ้น จึงไปเป็นสักขี- พยานให้เขา

Last modified on Thursday, 31 January 2019 05:30

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 43 : ปางโปรดชาวนา