Floor 1 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 1

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โซน 1 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, โซน 2 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม, โซน 3 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ เป็นต้น  Read more...

Floor 2 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 2

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 2 ประกอบด้วย โซน 7 - โซน 12 : เช่น โซนประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ, โซนพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และโซน 29 พระอรหันต์ เป็นต้น  Read more...

More info : แสดงรายละเอียดโซนพิเศษ

รายละเอียดโซนพิเศษ A, B, C, D, E, F เช่น โซน D เป็นโซนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ และพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น  Read more...

Displaying items by tag: ปางโปรดภาติกชฏิล

18. ปางโปรดภาติกชฏิล

ภาติกชฏิล แปลว่า ชฏิลที่เป็นพี่น้องกัน ๓ คน คือ อุรุเวลกัสสปะ, นทีกัสสปะ, และคยากัสสปะ ทั้งสามนี้ตั้งสำนักอยู่ตามคุ้งน้ำ แห่ง แม่น้ำเนรัญชรา ถัดกันตามลำดับ

ชฎิลผู้พี่ใหญ่ ตั้งสำนักอยู่คุ้งน้ำตำบลอุรุเวลา พร้อมบริวาร ๕๐๐ คน คนพี่รองตั้งอาศรมอยู่ที่คุ้งน้ำตำบลนที พร้อมบริวาร ๓๐๐ คน ส่วนน้องเล็ก ตั้งอาศรมอยู่ที่คุ้งน้ำตบลคยา พร้อมบริวาร ๒๐๐ คน รวมเป็นจำนวน ๑,๐๐๐ คนพอดี .. ท่านเหล่านี้ถือลัทธิบูชาไฟ

เมื่อพระสงฆ์สาวก ต่างแยกย้ายกันไปตามชนบท คามนิคมต่างๆ พระพุทธองค์เสด็จดำเนินไปพระองค์เดียว จุดมุ่งหมายคือชฎิลสาม พี่น้อง (โดยเสด็จไปยังอาศรมของชฎิลผู้พี่นามอุรุเวลกัสสปะก่อน)

อุรุเวลกัสสปะ..ชี้แจงให้เห็นถึงความไร้แก่นสารของข้อปฏิบัติที่พวก ตนเคยทำมา เห็นพ้องต้องกันลอยบริขาร ลงแม่น้ำหมดสิ้น ขอบวช ในสำนักของพระพุทธองค์ น้องชายอีกสองคนที่ตั้งอาศรมอยู่คุ้งน้ำ ถัดไป รู้ว่าพี่ชายของตนและบริวารบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ก็เลยบวชตาม เป็นอันว่าชฎิลสามพี่น้อง พร้อมบริวาร ๑ พันรูป ได้ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ด้วยประการฉะนี้แล

Published in Zone 1

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan ปางโปรดภาติกชฏิล