Floor 1 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 1

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โซน 1 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, โซน 2 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม, โซน 3 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ เป็นต้น  Read more...

Floor 2 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 2

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 2 ประกอบด้วย โซน 7 - โซน 12 : เช่น โซนประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ, โซนพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และโซน 29 พระอรหันต์ เป็นต้น  Read more...

More info : แสดงรายละเอียดโซนพิเศษ

รายละเอียดโซนพิเศษ A, B, C, D, E, F เช่น โซน D เป็นโซนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ และพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น  Read more...

Displaying items by tag: ปางโปรดพุทธบิดา

22. ปางโปรดพุทธบิดา

พระเจ้าสุทโธทนะ แม้จะไม่ยินดีที่พระราช- โอรสออกผนวช แต่เมื่อทรงทราบว่าพระ- มหาสัตว์ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด ที่ทรง ปรารถนาแล้ว และเสด็จไปประทับ ณ พระ เวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ก็อดดีพระทัยไม่ได้ จัดคณะทูตคณะหนึ่งไปทูลอัญเชิญเสด็จ นิวัติพระนครกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระองค์ และพระประยูรญาติ

พระเจ้าสุทโธทนะ พุทธบิดา ประณมหัตถ์ เหนือพระเศียร กราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มี พระภาค เมื่อพระองค์ประสูติใหม่ได้ ๑ วัน หม่อมฉันให้พี่เลี้ยงนำมาเพื่อไหว้อสิตดาบส (กาลเทวิลดาบส) พระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏขึ้นไปบนชฎาของดาบส  ครั้งนั้นหม่อนฉันถวายบังคม พระองค์เป็นครั้งปฐม ต่อมาเมื่องานพระราชพิธีวัปปมงคล (แรกนา ขวัญ) พระพี่เลี้ยงนำพระองค์ไปประทับใต้ต้นหว้า เมื่อพระอาทิตย์ บ่ายคล้อยไปแล้ว เงาไม้ก็มิคล้อยไปตามตะวัน หม่อมฉันเห็นเป็น อัศจรรย์ ได้ถวายบังคมเป็นครั้งที่สอง คราครั้งนี้ หม่อนฉันขอถวาย บังคม เป็นครั้งที่สาม”

 บรรดาพระประยุรญาติที่กระด้างกระเดื่อง ในเบื้องต้น ต่างก็พากันลด ทิฐิมานะ ก้มกราบถวายบังคมทั่วหน้ากัน พระสุคตเจ้าเสด็จลงจาก นภากาศ ประทับบนพระพุทธอาสน์ ท่ามกลางเหล่าศากยวงศ์ทั้งปวง

 ขณะนั้นเมฆได้ตั้งเค้า บันดาลหยาดฝนเม็ดหยาบสีแดงเรื่อตกลงมา ประหลาดว่าฝนเม็ดสีแดงเรื่ออันเรียกว่า ฝนโบกขรพรรษ นั้น ใครไม่ ประสงค์จะให้ร่างกายเปียกก็ไม่เปียก ใครประสงค์จะให้เปียกจึงเปียก เป็นที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งแล

Published in Zone 1

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan ปางโปรดพุทธบิดา