Floor 1 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 1

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โซน 1 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, โซน 2 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม, โซน 3 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ เป็นต้น  Read more...

Floor 2 Plan : แสดงรายละเอียดจากแผนผังชั้น 2

รายละเอียดแผนผังชั้นที่ 2 ประกอบด้วย โซน 7 - โซน 12 : เช่น โซนประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ, โซนพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า และโซน 29 พระอรหันต์ เป็นต้น  Read more...

More info : แสดงรายละเอียดโซนพิเศษ

รายละเอียดโซนพิเศษ A, B, C, D, E, F เช่น โซน D เป็นโซนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ และพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น  Read more...

Displaying items by tag: ปางมหาพรหมอัญเชิญแสดงธรรม

12. ปางมหาพรหมอัญเชิญแสดงธรรม

คราวนั้น พระองค์ทรงพิจารณาธรรมะที่ตรัสรู้แล้วว่า เป็นสภาวะที่ ละเอียด ประณีต ลึกซื้ง แม้เหตุผลทางตรรกะก็หยั่งไม่ถึง รู้ตามได้ ยาก ทรงมีพระหฤทัยน้อมไปในความเป็นผู้ขวนขวายน้อย (นี้เป็น สำนวนพระ ความหมายก็คือ ไม่คิดแสดงธรรม คิดจะอยู่เฉยๆ) ขณะ นั้น ท้าวสหัมบดีพรหม ทราบพระปริวิตกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเข้ามานมัสการ กราบทูลอัญเชิญให้พระองค์เสด็จไปประกาศพระ- ธรรม โดยกล่าวว่า สัตว์ที่มีธุลิในดวงตาน้อยยังมีอยู่ สัตว์เหล่านั้นจะ เสื่อมจากประโยชน์ที่พึงได้ เพราะมิได้ฟังธรรมจากพระองค์ 

 พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาสัตว์โลกดุจดอกบัว ๓ เหล่า (คือดอกอุบล, ดอกปทุม, ดอกบุณฑริก) อันเกิดและเจริญในสระ ๓ ระดับคือ ระดับ ที่หนึ่ง ดอกบัวพ้นน้ำ เปรียบเสมือนคนผู้ฉลาดมาก สามารถเข้าใจ ธรรมทันทีที่ฟังโดยสังเชป ระดับที่สอง ดอกบัวเสมอผิวน้ำ เปรียบ เหมือนคนที่ฉลาด พอฟังโดยพิสดารก็เข้าใจ ระดับที่สาม ดอกบัวอยู่ กลางท้องน้ำ เปรียบเหมือนคนผู้พอฝึกฝนอบรมได้ ต้องใช้เวลาสัก ระยะหนึ่งจึงจะเข้าใจ... ก็ทรงรับคำอาราธนาของสหัมบดีพรหม ด้วย เหตุนี้แหละ เมื่อเราจะอาราธนาให้พระภิกษุแสดงธรรม เราจึงกล่าว คำอาราธนาอ้างชื่อสหัมบดีพรหมว่า “พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ .....” ดังที่ทราบกันดีแล้ว

Published in Zone 1

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan ปางมหาพรหมอัญเชิญแสดงธรรม